HullariPösö

JÄITKÖ ILMAN HULLUJEN PÄIVIEN PEUGEOTIA? ET OLE YKSIN.

TOIMEKSIANNON YLEISET EHDOT

 

Toimeksisaaja

Lakiasiaintoimisto Heinonkoski Oy (Y: 3085624-8)

Osoite: Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Puhelin: 09 3747 9600

Sähköposti: toimisto@heinonkoski.fi

Kotisivut: www.heinonkoski.fi

Toimeksisaajan puolesta asian vastuuhenkilönä on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Toimeksisaaja on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimeksisaaja on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi, arvonlisäverotunniste on FI30856248.

 

Toimeksiannon sisältö

Nämä ehdot koskevat toimeksiantoja, joissa on kysymys kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä riidasta vuoden 2022 Hullut Päivät Peugeot -kampanjaan liittyen.

Toimeksiantajan valinnan mukaan asiassa vaaditaan joko;

  1. ajoneuvon sopimuksen mukaista toimitusta,
  2. vahingonkorvausta kateoston perusteella, ja / tai
  3. vahingonkorvausta ilman kateostoa

 

Hinta ja maksuehdot

Toimeksisaaja veloittaa tehdystä työstä palkkiona 235 € / h + ALV (291,40 € / h sis. ALV 24 %). 

Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu, tapaaminen) on 15 minuuttia. 

Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan normaali tuntiveloitus ja lisäksi verohallituksen verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaiset matkakulut.

Palkkio ja kulut laskutetaan toimeksiannon päättyessä. Oikeudenkäyntien osalta kertyneet palkkio ja kulut laskutetaan kuitenkin oikeusasteittain päätöksen antamisen jälkeen.

Maksuehto on 14 päivää laskun päivämäärästä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

Edellä mainittuihin palkkioihin ja kuluihin sisältyvä arvonlisävero peritään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena.

 

Oikeusturvavakuutusta koskevat ehdot

Toimeksiannon kustannusten kattamiseen voi lähtökohtaisesti käyttää useimpiin kotivakuutuksiin sisältyvää oikeusturvaa. Toimeksiantajaa kehotetaan olemaan yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä oikeusturvan voimassaolon varmistamiseksi ja oikeusturvailmoituksen tekemiseksi.

Erikseen sovittaessa toimeksisaaja voi tehdä oikeusturvailmoituksen toimeksiantajan puolesta.

Toimeksisaaja sitoutuu siihen, että palkkio on korkeintaan oikeusturvavakuutuksen maksimikorvauksen määräinen, ellei kustannuksia saada perittyä vastapuolelta.

 

Toimeksiannon hoitaminen

Toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain säännöksiä. Noudatamme lisäksi soveltuvin osin Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevia ohjeita.

Toimeksiannon alkaessa sovitaan edellä “toimeksiannon sisältö” -kohdassa mainittujen tavoitteiden valinnasta. Asia pyritään lähtökohtaisesti saada ratkaistuksi osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli ne eivät tuota tulosta, sovitaan toimeksiantajan kanssa erikseen jatkotoimista ja asian mahdollisesta viranomaiskäsittelystä. Toimeksisaaja ei vie asiaa eteenpäin ilman toimeksiantajan nimenomaista hyväksyntää. 

Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä.

Toimeksisaaja on oikeutettu vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä etukäteen toimeksiantajalle.

Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa myös ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Jos toimeksisaajan vastuuhenkilö ja muu sen palveluksessa oleva toimeksiantoa hoitanut henkilö ovat tilapäisesti estyneitä hoitamasta toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

 

Vastuuvakuutus

Toimeksisaajalla on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä on 200 000 euroa.

Vastuuvakuutuksen on antanut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Osoite: Järvensivuntie 3, 33100 Tampere

Kotisivut: www.turva.fi

 

Muut ehdot

Osapuolten tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella toimeksisaaja olisi esteellinen ottamaan vastaan sovittua toimeksiantoa.

Toimeksisaaja ja sen henkilökunta ovat velvollisia noudattamaan toimeksiantoa hoitaessaan luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:ssä mainittuja velvollisuuksia.

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella toimeksisaajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle.

 

Voimassaolo ja peruuttamisohjeet

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan viipymättä.

Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt tämän vahvistuksen mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.

Toimeksiantajalla on oikeus päättää tämä sopimus välittömin vaikutuksin koska tahansa syytä ilmoittamatta. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaalla on niin ikään oikeus peruuttaa toimeksianto 14 päivän kuluessa tämän toimeksiannon vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle yksiselitteisellä tavalla (kuten kirjeellä, sähköpostilla tai toimeksiantovahvistuksen liitteenä olevalla peruutuslomakkeella). Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittamaan kokonaan.

 

Huomautukset

Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset edellä mainittuja toimeksiannon ehtoja koskevat huomautuksensa vastuulliselle lakimiehelle sähköpostitse viimeistään 14 päivän kuluessa tämän toimeksiantovahvistuksen päiväyksestä lukien. Muussa tapauksessa toimeksiantajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot. 

Lakiasiaintoimisto Heinonkoski Oy

Miten voin tehdä toimeksiannon ja antaa asian Heinonkosken hoidettavaksi?